Hotbull Randi Hotbull Portal
Kezdõlap | Regisztráció | Keresés | Statisztika
A csoda csak arra talál rá, aki képes meglátni azt.

Randi HotBull.hu Adatvédelmi Tájékoztató és Nyilatkozat

Általánosságban

Nem vállalunk felelősséget a rendszerünk használatán keresztül mások által létrehozott adatlapokért illetve abból adódó következményekért.

Ha Ön Magyarországon kívül él, és használja rendszerünket, tudomásul veszi, hogy az adatait Magyarországon fogjuk kezelni.

18 éven aluliak nem használhatják a rendszerünket, és így nem gyűjtünk semmilyen adatot a 18 éven aluliakról.

A következő adatvédelmi tájékoztató csak magyar felhasználók számára érvényesek. Más országok jogi szabályozásának hatálya alá tartozó személyek számára ez a tájékoztató teljes mértékben tájékoztató jellegű, és nem vállalunk felelősséget semmilyen következmény miatt, mely más országok adatvédelmi előírásaiból adódik, valamint nem áll módunkban jogi lépéseket tenni, ha bármilyen olyan visszaélés alanyává válik, mely a magyarországi előírásokba nem ütközik.

A hotbull.hu weboldalt a Zseb Kft. (székhely/ügyfélszolgálat: 1085 Budapest, Csepreghy u. 2.) (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

Ön a weboldalt ingyenesen látogathatja, személyes adat megadása nélkül. Az oldalon található egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban regisztráció szükséges. A regisztráció során kizárólag egy felhasználónevet, egy e-mail címet és egy jelszót kell megadni, amely ahhoz szükséges, hogy a Szolgáltató által biztosított társkereső rendszer a felhasználó számára elérhetővé váljék.

A Szolgáltató a felhasználók által megadott adatokat bizalmasan, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Avtv.) vonatkozó előírásai szerint, azokat maradéktalanul betartva kezeli.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából valamint amennyiben a Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, úgy a Szolgáltató a felhasználó személyes adatait külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az Avtv. rendelkezéseivel összhangban.

A weboldalon történő regisztráció kizárólag a 18. életévet betöltött felhasználók számára lehetséges. Az életkor megállapítása kizárólag a felhasználó által feltöltött személyazonosító okmány által tartalmazott adatokon alapul. A felhasználó a személyazonosító okmány feltöltésével kijelenti és igazolja, hogy a feltöltött okmány a személyéhez köthető, ezzel nem valósít meg harmadik személy személyazonosító okmányával történő visszaélést, továbbá igazolja, hogy a feltöltött okmány érvényes és az ott rögzített információk, adatok pontosak és a valóságnak megfelelő. A felhasználó korlátlan felelősséggel tartozik az előbbi kijelentéséért azzal, hogy annak valótlannak bizonyulása esetében beálló jogkövetkezményekért (pl.: Szolgáltatóra kiszabott bírságért) való helytállási kötelezettség teljes mértékben az adott felhasználót terheli.

Figyelemmel az Avtv. vonatkozó előírásaira a felhasználó a regisztrációval, bármely adatközléssel, Szolgáltató weboldalának látogatásával tudomásul veszi, elismeri és kinyilatkozza hogy a személyére vonatkozó, hozzá köthető Szolgáltató általi adatkezelés, tárolás, feldolgozás és esetleges továbbítás önkéntes, határozott és megfelelő – az adatkezelés céljára, időtartamára, a felhatalmazás önkéntességére, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és jogorvoslati lehetőségekre is kiterjedő – tájékoztatás melletti hozzájárulásán, félreérthetetlen beleegyezésén alapul (adatkezelés jogalapja) azzal, hogy a Szolgáltató általi adatkezelésre az alábbiak irányadók:

a) kezelt adatok köre


(i) a weboldal alapregisztrációs lapjának kitöltésével a felhasználó által megadott következő adatok: felhasználónév, e-mail cím, jelszó;

(ii) ha a weboldal Szolgáltatója kéri, hogy igazolja az életkorát a Felhasználó által beküldött személyazonosító okmány által, a Szolgáltató a következő adatokat is kezeli: a beküldött személyazonosító okmány (személyi igazolvány, gépjárművezetői engedély vagy útlevél) által tartalmazott fénykép illetve valamennyi adat, ideértve többek között: feltöltött okmány azonosító száma, érvényességi ideje, családi és utónév, születési név, titulus (pl. dr., ifj.), nem, születési hely, idő, anyja születési neve, állampolgárság, aláírás;

(iii) a felhasználó által választhatóan, nem kötelező jelleggel megadott következő adatok: bármely fent felsorolt okmányon kívül feltöltött egyéb okmány által tartalmazott illetve egyéb személyhez köthető adat, ideértve többek között: munkahely adatai, munkakör, vezetékes és mobil telefonszám, lakcím, levelezési cím, magasság, testalkat, bőrszín, beszélt nyelvek, gyermekek száma, legmagasabb iskolai végzettség, vallás, dohányzás, alkoholfogyasztási szokások, családi állapot;

(iv) a weboldal keretén belül a felhasználók által rendelkezésre bocsátott egyéb adatok, beleértve de nem kizárólagosan az általuk írt értékeléseket, jellemzéseket és hozzászólásokat is;

b) adatkezelés célja

A weboldalon a Szolgáltató által végzett adatkezelés elsődleges célja az egyes szolgáltatások igénybevétele során történő visszaélések kizárása érdekében a felhasználók azonosítása, a weboldal használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése, jogok és kötelezettségek érvényesítése, a felhasználók részére felvilágosítás adása, működési problémák elhárítása és a weboldal felhasználási feltételeinek érvényre juttatása és az annak alapján a Szolgáltatót megillető jogok gyakorlása. A Szolgáltató által végzett adatkezelés további célja a weboldal hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő üzemeltetése, ideértve a személyre szabott reklámok megjelenítését is.

c) adatkezelés időtartama

A jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülése, a vonatkozó jogszabályban meghatározott megőrzési határidő, illetve a felhasználó erre irányuló törlési kérelméig eltelt időtartam. A személyes adatok kizárólag az oldalon megfogalmazott célok számára szükséges mértékben és ideig kerülnek felhasználásra.

Személyazonosító okmányokkal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat

A regisztrációval és a nem kötelező jelleggel történő okmány beküldésével a felhasználó határozott és megfelelő – az adatkezelés céljára, időtartamára, a felhatalmazás önkéntességére, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és jogorvoslati lehetőségekre is kiterjedő – tájékoztatása mellett kifejezetten és önkéntesen az alábbiakhoz járul hozzá:

- a regisztráció során feltöltött személyazonosításra alkalmas igazolványát annak teljes adattartalmával és az azon szereplő arcképpel együtt a Szolgáltató a mindenkori azonosítás érdekében kéri, továbbá

- személyes adataihoz, feltöltött személyazonosításra alkalmas és egyéb feltöltött igazolványát a Szolgáltató nem tárolja, az azon szereplő adatokat nem kezeli, és a kapott okmányokról készült képeket nem őrzi meg és nem használja fel saját célokra, nem adja át harmadik személynek. Egyetlen kivétel, ha az okmány kérését a hatóság kérelmezte a Szolgáltatótól, ebben az esetben a Szolgáltató hozzáférést biztosít a hatóság számára.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyazonosító és egyéb okmányok feltöltése és Szolgáltató általi tárolása, esetleges továbbítása az ügyfelek kiszolgálásának biztonságosabbá tétele érdekében szükséges, amely egyben elősegíti az adott személy személyes adataival történő jogosulatlan visszaélések megakadályozását. A Szolgáltató a személyazonosító és egyéb okmányok feltöltött változatát a felhasználó törlési kérelméig, de legkésőbb a vonatkozó jogszabály által előírt megőrzési határidőig őrzi meg, amelyet követően ezen adattartalmakat megsemmisíti. Ezen időtartam alatt kerül sor az okmányok teljes adattartalmának felhasználására, kezelésére. A felhasználó regisztrációja törlésével bármikor kezdeményezheti az igazolványokról tárolt adatállományok és valamennyi egyéb megadott adat megsemmisítését. A regisztráció törlése írásban postai úton vagy az info@hotbull.hu e-mail címen kezdeményezhető.

A jelen adatvédelmi szabályozás kialakítása során a Szolgáltató figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.A Szolgáltató az adatvédelmi jogszabályok hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Szolgáltató megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek. Amennyiben a felhasználónak személyes adatokat kell megadnia vagy személyazonosító okmány(oka)t kell feltöltenie a weboldal egy szolgáltatása igénybevételéhez, ennek során a Szolgáltató részben a következőképpen biztosítja a biztonságos adatközlést: a jelenlegi piaci gyakorlatnak és szabványoknak megfelelő szintű biztonságos csatornákon keresztül végezzük.

A hotbull.hu weboldal használata közben a hatályos jogszabályok által megengedett módon a felhasználó webes tevékenységei naplózásra kerülnek. A naplókat a Szolgáltató csak statisztikai célokra használja fel.

A weboldalon regisztrálók által megadott személyes adatok a Szolgáltató nyilvántartásába kerülnek. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása.

A regisztrációt e-mail vagy postai levél útján tett erre irányuló kérés esetén a Szolgáltató megszünteti a regisztrációhoz kapcsolódó adatok törlése mellett.

Hírlevelek

Amennyiben a felhasználó a regisztrációs lapon vagy egyébként később a honlapon feliratkozik a hírlevél szolgáltatásra, azzal hozzájárulását adja, hogy a Szolgáltató az e-mail címére a weboldallal kapcsolatos híreket és egyéb ahhoz kapcsolódó tájékoztatásokat küldjön mindaddig, amíg a hírlevél szolgáltatásról le nem iratkozik.

A felhasználó a hírlevelek küldéséhez történt hozzájárulását a Szolgáltató ügyfélszolgálatának postai címére vagy az info@hotbull.hu e-mail címre küldött, személyes azonosításra alkalmas adatait is tartalmazó levél útján, bármikor, korlátozás nélkül, ingyenesen és indoklás nélkül visszavonhatja.

Hirdetések

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a hotbull.hu ingyenes használatáért cserébe a weboldalon hirdetéseket helyez el, melyek célközössége a hotbull.hu felhasználói.

Azonban a Felhasználó adatait a Szolgáltató nem adja tovább harmadik személynek, legyen az egy másik Felhasználó, egy magánszemély vagy szervezet. Kivéve, ha hatóságoknak, hivatalos szerveknek kell adatot szolgáltatnia a Szolgáltató rendelkezésére álló információkról.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy a Szolgáltató (adatkezelő) megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, úgy elsősorban jogorvoslatért – az ügy békés rendezése érdekében - a Szolgáltatóhoz fordulhat, amelyet követően - egyeztetés sikertelensége esetén - igényét polgári peres eljárásban bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérelemmel folyamodhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) a 2011. évi CXII. törvény szabályai szerint. További információ a NAIH honlapján olvasható.

A felhasználó az igényérvényesítés során tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelés kivételével – törlését. A Szolgáltató (adatkezelő) a felhasználó kérelmére tájékoztatást ad az általa kezelt kapcsolódó adatokról és az adatkezelés - törvényben meghatározott körében – körülményeiről.Folyamat idõtartama: 0.0061741 mp.
ONLINE 84, Vendégek jelenleg: 82
Email küldés az Adminnak | Felhasználói feltételek | Adatvédelmi nyilatkozat
Copyright 2001 HotBull.hu